CDM Playoffs Nov 25, 2011 - Tony Tribolet Photography